।। ਸੇਵਾ ।।

 

ਸੇਵਾ

ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ

ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਆ

ਲੋਕ ਸਭ ਕੁੱਝ ਭੁਲਾ ਕੇ

“ਸੇਵਾ” ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ

ਤੇ

ਘਰ ਬੁੱਢੇ – ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦਾ

ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਲਦਾ

ਤੇ

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ

ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ

ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਤੇ ਨਾ ਹੀ

ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ

ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕੋਈ

ਸਾਰੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੀਅ

ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ

ਛਬੀਲਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ

ਤੇ

ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ

ਜਲ  ਜੀ – ਜਲ

ਫ਼ੁੱਲਕਾ ਜੀ – ਫ਼ੁੱਲਕਾ।।।।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *