।। ਦੁੱਖ ਦੱਸਣਾ ।।

ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ

ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ

ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕਿ

ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸੇ

ਤੇ

ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣੇ

ਜੋ

ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਮੇ ਤੋ

ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ।

ਬਿਲਕੁੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published.