ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ – 28

ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ

ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।

 

ਖਿਚੜੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ

ਬਰਤਨ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ।

 

ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾ

ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਬਣਾਓ।

 

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲ ਗਏ ਨੇ।

 

ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਖੋਲਣਾ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ।

 

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰਦੇ ਹਾਂ

ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।

 

ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੱਭ ਕੁਝ

ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਖਰਚ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ

ਕਿਉਂਕਿ

ਬਚਤ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *