ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਹਾਵਰੇ -12/ Famous English Idioms – 12

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ‘ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਹਾਵਰੇ -12/ Famous English Idioms – 12′ ਉੱਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ।

1. Watch over.

ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ

The dog faithfully watched over his master ‘s sleeping child.

2. Wear off.

ਫਿੱਕਾ ਪੈਣਾ

This colour will wear off soon.

3. While away.

ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ

Get to work. Don’t while away your time in trifles.

4. Wink at.

ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ

I can wink at his faults no longer.

ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਹਾਵਰੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ 👉 CLICK ਕਰੋ।

5. Work open.

ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ

I had lost my suitcase’s key, but somehow l managed to work it open.

6. Be no more.

ਮਰ ਜਾਣਾ।

Since her husband is no more she feels quite lost.

7. Beck and call.

ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ।

You can not expect me to be at your Beck and call every time.

8. Bide and time.

ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ

The hunter bided his time till the tiger approached the pond for a drink.

9. Short cut.

ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਸਤਾ।

This lane is a short cut to my house.

10. Sink or swim.

ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ।

I will never leave you. We shall sink or swim together.

11. Skin of one’s teeth.

ਬਾਲ – ਬਾਲ ਬਚਣਾ

When the ship sank, everybody drowned except Kiran, who managed to escape with the skin of her teeth.

12. Fish out of water.

ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ।

I felt like a fish out of water in the company of those scientists.

13. Fly in the face of.

ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲਟਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨਾ।

Why should you recklessly fly in the face of danger.

14. Above all.

ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਖਾਸਕਰ

Above all, don’t mention this to Hari.

15. Aghast at.

ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੋਣਾ

As she entered the hospital she looked aghast at the wounded.

16. All at once.

ਅਚਾਨਕ

All at once the sky became dark and it began to rain.

17. Apple of discord.

ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

Ever since their father’s death this property has been an apple of discord between the two brothers.

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *