ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਹਾਵਰੇ -13/ Famous English Idioms – 13

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ‘ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਹਾਵਰੇ -13/ Famous English Idioms – 13‘ ਉੱਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ।

1. Birds of a feather

 • ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ

Birds of a feather tend to flock together.

2. Black sheep

 • ਬਦਨਾਮ ਆਦਮੀ

Naresh is the black sheep of the family.

3. Body and soul

 • ਜੀ – ਜਾਨ ਨਾਲ

He gave himself body and soul to the pursuit of learning.

4. Bosom friend

 • ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ

Rishbh and Yaman are bosom friends.

5. For good

 • ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ

He proposes to leave India for good.

6. Force one’s head

 • ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ

I forced his head to learn the real motive behind his plan.

7. For the time being

 • ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ

For the time being l am staying at a hotel, but propose to rent a flat shortly.

8. French leave

 • ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ।

The boss is angry with him for taking French leave.

9. Fair weather friend

 • ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਿੱਤਰ।

Most of the people you are associating with these days are just fair weather friends.

10. Trade in

 • ਬਦਲੇ ‘ਚ ਲੈਣ – ਦੇਣ।

I traded in my old car for a new one.

11. Trade on

 • ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ।

I traded on his good nature to help me out of my financial difficulties.

12. Try on

 • ਪਹਿਨ ਕੇ ਦੇਖਣਾ

The tailor asked me to try on the coat.

13. Try out

 • ਜਾਂਚ ਲਈ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ।

You should try out that T.V. set before you finally buy it.

ਸਿੱਖੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਹਾਵਰੇ ਇੱਥੇ 👉CLICK 👈ਕਰੋ।

14. Turn against

 • ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਾ।

We have been such good friends and I had no idea that he would turn against me.

15. Turn in

 • ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ

He turned in his answer paper and came out of the examination hall.

16. Break cover

 • ਲੁਕਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ

The enemy resumed heavy firing as the soldier broke cover.

17. Bring to light

 • ਰਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣਾ

The C.I.D. brought to light a hideous conspiracy to assassinate the police chief.

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *