ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਹਾਵਰੇ -11/ Famous English Idioms -11

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ‘ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਹਾਵਰੇ -11/ Famous English Idioms – 11′ ਉੱਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ।

1. Out of breath

ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਜ਼ੋਰ – ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ।

He ran very fast and was out of breath, when he reached here.

2. Out of favour.

ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ

Mr. Arvind, once a great favourite of our boss, now seems to be out of favour with him.

3. Out of pocket

ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣਾ।

I am sorry I can not lend you any money as I am out of pocket myself.

 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇੱਥੇ 👉CLICK ਕਰੋ।

 

4. Over head and ears

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ

He is over head and ears in love with her.

5. Plume oneself on

ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨਾ

She always plumes himself on his record in mathematics.

6. Provide against a rainy day

ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ।

Wise men save for a rainy day.

7. Pull well with

ਮਿਲ – ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।

I resigned my job because I could not pull well with my I’ll – tempered boss.

8. Put on trail

ਕੇਸ ਕਰਨਾ।

Although he had not stolen any money he was put on trail.

9. Put one out of countenance

ਬੇਇੱਜਤੀ ਕਰਨਾ

My friendly response to his hostile attitude put him out of countenance.

10. Put up with

ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ

How do you put up with that kind of noise whole day?

11. Put one out of countenance

ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ।

My friendly response to his hostile attitude put him out of countenance.

12. Put up with.

ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ।

How do you put up with that kind of noise whole day?

13. Set at liberty

ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ।

As the police could not prove the case against the prisoner he was set at liberty.

14. Set one’s teeth on edge.

ਈਰਖਾ ਕਰਨਾ

His disgusting behavior set my teeth on edge.

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *