ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ

ਵਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਣਾ

ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਏਂ

ਵਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠਾ ਰੌਣਾ

ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਏਂ।

 

ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ

ਹੋਰ ਕੋਈ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰੋਸੇ ਕਰੇਂ ਝੂਠੇ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ।

 

ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ

ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਨਖਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *