|| ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਪਦੀ ||

ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ

ਹਰ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ

ਤੂੰ ਦਿਸੇ ਸੱਭ ਨੂੰ

ਪਰ ਹਾਲੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ

ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਪਦੀ।

 

ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ

ਸੱਭ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ

ਪਰ ਹਾਲੇ ਉਹ ਵੀ

ਖ਼ੁਮਾਰ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ

ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ।

 

ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

ਕੁੱਝ ਲਿੱਖ ਕੇ

ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ

ਜ਼ਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ

ਪਰ

ਐਂਨਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ

ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ।।

 

ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਉਸ ਦਰਦ ਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ

ਉਹ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਜੋ ਮੈਂ

ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ

ਪਰ

ਦਿੱਲ ਟੁੱਟੇਗਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋਣਗੇ

ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ

ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਾਂ

ਉਹ ਲਿੱਖ ਸਕਾਂ

ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ

ਜੋ ਮੈਂ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ

ਪਰ

ਉਹ ਮੰਜਿਲ ਬੜੀ

ਦੂਰ ਜਾਪਦੀ ਮੈਨੂੰ।।।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *