ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ – 6/ English idioms and their meanings – 6

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ – 6/ English idioms and their meanings – 6

1. Cast about for

ਇੰਤਜਾਰ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ

He will cast about for an opportunity to take revenge on you.

2. Close shave

ਵਾਲ – ਵਾਲ ਬਚਣਾ

My car was just about to dash against the lamp post. It was quite a close shave.

3. Come to light

ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ

The conspiracy came to light at the right time and plotters were arrested.

ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਲਈ 👉ਇੱਥੇ CLICK ਕਰੋ।

4. Corresponding to

ਮਿਲਦਾ – ਜੁਲਦਾ

While digging in the field other day, l found an old coin corresponding to the one shown in this picture.

5. Cover a lot of ground

ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ

In his very first lecture, the professor covered a lot of ground.

6. Dead against

ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ

Her mother is dead against the acting in the film’s.

7. Dead loss

ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ

He invested quite a lot of money in paper business, but it proved to be a dead loss.

8. Birds of a feather

ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ

Birds of a feather tend to flock together.

9. Black sheep

ਬਦਨਾਮ ਆਦਮੀ

He is the black sheep of the family.

10. Body and soul

ਜੀ – ਜਾਨ ਨਾਲ

He gave himself body and soul to the pursuit of learning.

11. Break cover

ਲੁਕਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ

The enemy resumed heavy firing as the soldier broke cover.

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *