ਪਿਛੇਤਰ ਸ਼ਬਦ/ Suffix In Punjabi – 1

ਪਿਛੇਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (How to use Suffix In Punjabi Language) :

1.  : ਕਮਾਊ, ਖਾਊ, ਖੁਆਊ, ਗੁਆਊ, ਵਿਕਾਊ।
2.  : ਕਮਾਓ, ਖਾਓ, ਖੁਆਓ, ਗੁਆਓ, ਵਿਕਾਓ।
3.  ਅਈ : ਸ਼ਰੱਈ, ਸੁਰਮਈ, ਮਲਵਈ, ਵਿਸ਼ਈ।
4.  ਅਈਆ : ਉਸਰਈਆ, ਗਵਈਆ, ਭਣਵਈਆ, ਰਵਈਆ।
5.  ਆਉ : ਘੁਸਾਉ, ਦਬਾਉ, ਫੈਲਾਉ, ਵਰਤਾਉ।
6.  ਆਈ : ਸਚਿਆਈ, ਗੁਰਿਆਈ, ਧੁਆਈ, ਬੁਰਿਆਈ, ਵਡਿਆਈ।
7.  ਅਹਿਰਾ : ਇਕਹਿਰਾ, ਸੁਨਹਿਰਾ, ਦੁਪਹਿਰਾ।
8.  ਆਕ : ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਚਾਲਾਕ, ਤੈਰਾਕ।
9.  ਆਣੀ : ਖਤਰਾਣੀ, ਜਿਠਾਣੀ, ਦਿਰਾਣੀ, ਪੰਡਿਤਾਣੀ, ਮਿਹਤਰਾਣੀ।
10. ਆਨੀ : ਅਗਿਆਨੀ, ਸੁਰਾਨੀ, ਜਿਸਮਾਨੀ, ਨੂਰਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ।
11. ਆਰ : ਸੁਨਾਰ, ਚਮਤਕਾਰ, ਚਮਾਰ, ਦਾਤਾਰ, ਲੁਹਾਰ।
12. ਆਰਾ : ਸਚਿਆਰਾ, ਸੁਖਿਆਰਾ, ਸੁਨਿਆਰਾ, ਵਣਜਾਰਾ।
13. ਆਰੀ : ਸੁਨਿਆਰੀ, ਘੁਮਿਆਰੀ, ਚਮਿਆਰੀ, ਪੁਜਾਰੀ, ਭਿਖਾਰੀ।
14. ਆਲ : ਸਤਪਾਲ, ਕਿਰਪਾਲ, ਘੜਿਆਲ, ਦਿਆਲ।
15. ਆਲੂ : ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਕਿਰਪਾਲੂ, ਚਾਲੂ, ਝਗੜਾਲੂ, ਦਿਆਲੂ।
16. ਆਵਟ : ਸਜਾਵਟ, ਸਿਖਲਾਵਟ, ਥਕਾਵਟ, ਮਿਲਾਵਟ, ਰੁਕਾਵਟ।
17. ਆਵਣੀ : ਸੁਹਾਵਣੀ, ਭਰਮਾਵਣੀ, ਭਾਵਣੀ, ਮਨ-ਭਾਵਣੀ, ਲੁਭਾਵਣੀ।
18. ਆਵਲੀ : ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਸੰਕੇਤਾਵਲੀ, ਚਿੱਤਰਾਵਲੀ।
19. ਆੜੀ : ਅਗਾੜੀ, ਖਿਲਾੜੀ, ਦਿਹਾੜੀ, ਪਿਛਾੜੀ।
20. ਐਲ : ਕਰਨੈਲ, ਗੁਸੈਲ, ਜਰਨੈਲ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *