।। ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ।।

ਤੇਰਾ ਛੱਡਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ

ਪਰ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕੋਈ।

 

ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ

ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ

ਰੋਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ।

 

ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ

ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ

ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ

ਪਰ

ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਪਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।

 

ਤੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ

ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ

ਲਗਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਕਦੇ ਵੀ

ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ

ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ

ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ

ਸਜ਼ਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *