ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ

 

ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ

ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਹੋਵੇ

ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ

ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ

ਪਰ

ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦਾ

ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।

 

ਸ. ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *