ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ?

ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੰਨ ਵਿੱਚ

ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਦਾ

ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ।

ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ

ਚਲਾਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਣ ਕੇ

ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ।

ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ

ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ

ਕਿ

ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗ਼ਲਤ ਏ

ਪਰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ

ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਵੀ

ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ

ਜੇ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ

ਤਾਂ

ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ।

ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published.