ਬਹੁ – ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ – 5

ਉਲਟੀ :

ਪੁੱਠੀ, ਕੈ, ਮੋੜੀ, ਡਿੱਗ ਪਈ।

ਆਨਾ :

ਸਿੱਕਾ, ਡੇਲਾ।

ਆਕੜ :

ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਅਕੜੇਵਾਂ, ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਾ, ਹੰਕਾਰ।

ਅੰਗ :

ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ।

ਅੰਬ :

ਇੱਕ ਫਲ, ਥੱਕਣਾ।

ਸਤ :

ਨਿਚੋੜ, ਸੱਚਾ, ਠੀਕ, ਬ੍ਰਹਮ-ਦਰਜ, ਤਾਕਤ, ਤੰਗ ਪੈਣਾ।

ਸਾਰ :

ਨਿਚੋੜ, ਖ਼ਬਰ, ਕਦਰ, ਲੋਹਾ, ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ।

ਸਿੱਕਾ :

ਸੁਰਮਾ, ਰੁਪਿਆ-ਪੈਸਾ, ਰੋਅਬ, ਧਾਤ।

ਸਿੱਟਾ :

ਨਤੀਜਾ, ਜੂਆ, ਨਿਚੋੜ, ਦੁੰਬ।

ਸੂਆ :

ਕੋਨਿਆਂ ਦਾ ਦੰਦ, ਛੋਟੀ ਨਹਿਰ, ਵੱਡੀ ਸੂਈ, ਬੱਚਾ।

ਸੂਈ :

ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਈ, ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ, ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਈ, ਸੂਣਾ।

ਸੂਤ :

ਠੀਕ, ਸੂਤਰ, ਜ਼ਬਤ, ਇੱਕ ਮਠਿਆਈ, ਖਿੱਚ।

ਸੰਗ :

ਇੱਕ ਪੱਥਰ, ਟੋਲਾ, ਸਾਥ, ਸ਼ਰਮ, ਸੰਜਮ।

ਹਾਲ :

ਪਹੀਏ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਮਸਤੀ, ਹਾਲਤ, ਇਸ ਵੇਲੇ।

ਕਲੀ :

ਇੱਕ ਧਾਤ, ਨਿੱਕਾ ਫੁੱਲ, ਨਿੱਕਾ ਹੁੱਕਾ, ਨਵਾਂ ਖੰਭ, ਸਫੈਦੀ।

ਕਾਟ :

ਕਟੌਤੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਟਾਈ, ਖ਼ਤ, ਅਸਰ।

ਕਾਲ :

ਮੌਤ, ਸਮਾਂ, ਥੁੜ੍ਹ, ਮੌਤ ਦਾ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ।

ਕੋਟ :

ਕਿਲ੍ਹਾ, ਗਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਕਰੋੜ, ਵਾਰੀ।

ਖਾਰ :

ਈਰਖਾ, ਖਾਰਨਾ, ਸੱਜੀ।

ਗੋਲਾ :

ਖੇਲ ਦਾ ਗੋਲਾ, ਤਾਸ਼ ਦਾ ਪੱਤਾ, ਗ਼ੁਲਾਮ।

ਘੋੜਾ :

ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ।

ਚਾਕ :

ਨੌਕਰ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਚਾਕ, ਚਿਰਨਾ, ਛੇਕ।

ਚੌਕੀ :

ਮਸੂਲ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਥਾਣਾ, ਤਾਸ਼ ਦਾ ਪੱਤਾ, ਚਾਰ ਪਾਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ ਤਖ਼ਤਪੋਸ਼।

ਝੁੱਲ :

ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਹਿੱਲਣਾ, ਵਗਣਾ।

ਡੰਗ :

ਵੇਲਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਡੱਸਣਾ।

ਡੰਡੀ :

ਸੋਟੀ, ਟਹਿਣੀ, ਗਹਿਣਾ, ਨਿੱਕਾ ਰਸਤਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ।

ਤਾਰ :

ਤੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਧਾਤ ਦੀ ਤਾਰ, ਟੈਲੀਗਰਾਮ, ਬਿਰਤੀ, ਤਾਰਨਾ, ਲੀਰਾਂ।

ਦਾਰੂ :

ਸ਼ਰਾਬ, ਦੁਆਈ, ਬਰੂਦ, ਇਲਾਜ।

ਵਾਰ :

ਬੀਰ-ਰਸੀ ਕਵਿਤਾ, ਦਿਨ, ਹਮਲਾ, ਵਾਰਨਾ, ਰਦਾ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *