ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ – 9/ English idioms – 9

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ – 9 / English idioms – 9

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਸੱਭ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ – 9 / English idioms – 9’ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ – 9/ English idioms -9 ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

1. Narrow escape

ਵਾਲ – ਵਾਲ ਬਚਣਾ।

No sooner did we run out the burning house than it collapsed. It was indeed a narrow escape.

2. No matter

ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ

No matter where the thief tries to hide, the police will find him out.

3. Now and then

ਕਦੇ – ਕਦੇ

I don’t often fall ill, but now and then I do catch cold.

4. On purpose

ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ

I suspect he made that mistake on purpose.

5. Open – hearted man

ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦਾ ਆਦਮੀ

He is open – hearted man and liked by all.

6. Out and out

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ

He is out and out a docile character.

7. Kill two birds with one stone

ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

While in Mumbai l will call on a friend and also do some shopping. Thus, l will kill two birds with one stone.

ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਵਰੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ CLICK ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ POST ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉੱਪਰ👆ਦਿੱਤੇ link ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

8. Know by sight

ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਪਛਾਨਣਾ

I know him by sight.

9. Laid up with

ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ

He was out in the rain yesterday and now is laid up with cold and fever.

10. Laugh in one’s sleeve

ਮਨ ‘ਚ ਹੱਸਣਾ

He was wearing a funny dress at the party and everyone was laughing in his sleeve.

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *