ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ – 5/ English idioms and their meanings – 5

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ/ English idioms and their meanings :

1. All at once

ਅਰਥ ਅਚਾਨਕ

All at once the sky became dark and it began to rain.

2. Apple of discord

ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ

Ever since their father’s death this property has been an apple of discord between the two brothers.

3. Apple of one’s eye

ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ।

His lovely little daughter is the apple of his eye.

4. At all

ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ

He told me that he did not have any money at all.

5. Back out of

ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ

He backed out of the promise he had given me.

6. Bad blood

ਦੁਸ਼ਮਣੀ

There is bad blood between the two brothers.

7. Be all ears

ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ

Children were all ears as I began to tell a story.

8. Bring to light

ਰਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣਾ

The C.I.D. brought to light a hideous conspiracy to assassinate the police chief.

9. Broad daylight

ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ

Yesterday, the bank near our house was robbed in broad daylight.

10. Brown study

ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਚ ਮਗਨ ਰਹਿਣਾ

Shyam is in the habit of getting into brown study.

11. By and by

ਹੋਲੀ – ਹੋਲੀ

By and by people began to come into the lecture hall.

12. By the way

ਗੱਲ – ਗੱਲ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ

By the way, are you going to church?

13. Call a spade a spade

ਸਾਫ – ਸਾਫ ਕਹਿ ਦੇਣਾ

I am not rude but at the same time I don’t hesitate to call a spade a spade.

14. Capital punishment

ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ

The murderer was awarded capital punishment by the court.

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *