ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਹਾਵਰੇ -16/ Famous English Idioms – 16

ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਹਾਵਰੇ -16/ Famous English Idioms – 16

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕੁੱਝ ਅਗਲੇ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਹਾਵਰੇ -16/ Famous English Idioms – 16. ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ।

1. Keep an eye on

 • ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ।

Please keep an eye on my suitcase while I buy my ticket.

2. Keep in touch with

 • ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ।

He wants to keep in touch with his family living here.

3. Keep late hours

 • ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ।

If you keep late hours, you will ruin your health.

4. Over head and ears

 • ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ।

He is over head and ears in love with her.

ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ 👉CLICK ਕਰੋ।

5. Plume oneself on

 • ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨਾ।

He always plumes himself on his record in mathematics.

6. Provide against a rainy day

 • ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ।

Wise man save to provide against a rainy day.

7. Pull well with

 • ਮਿਲ – ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।

I resigned my job because I could not pull well with my ill – tempered boss.

8. Light sleeper

 • ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਗਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ।

I am light sleeper and even a slight sound can wake me up.

9. Live it up

 • ਐਸ਼ੋ – ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣਾ

The rich Man’s son went to America and lived up.

10. Look dagger at someone

 • ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਘੂਰਨਾ।

What have I done? Why are you looking dagger at me.

11. Make a mountain of a mole hill

 • ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਧਾ – ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਰਨਾ।

This job will not take you More than a few minutes. So do not make a mountain of a mole hill.

12. Make a living

 • ਰੋਜ਼ੀ – ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣਾ

In India is difficult to make a living as an artist.

13. Make away with

 • ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ

The thief made away with a thousand rupees.

14. Leading Question

 • ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

The lawyer asked the witness many leading questions.

15. Let bygones be bygones

 • ਬੀਤੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ।

We are now friends, So let bygones be bygones.

16. Lie in with for

 • ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ

The tiger hid and lay in wait for its prey.

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *