।। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ।।

ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ

ਕਈ ਐਬ ਮੇਰੇ ਗਿਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ।

 

ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਸੀ ਮਾੜਾ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਸੀ ਝੱਲਾ

ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਜ਼ਖ਼ਮ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਅੱਲ੍ਹਾ

ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੁੱਟਦੇ ਚੱਲਣਗੇ

ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ….

 

ਸਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ

ਉਹ ਝੱਲਕਦੇ ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ

ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ…..

 

ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਦੇਸੀਆ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ

ਪੈਂਦਾ ਕੌਡੀ ਨਾ ਮੁੱਲ, ਆਪਾ, ਗਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵੇਚਿਆ

ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ, ਨਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ

ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ…..

 

ਕਈ ਐਬ ਮੇਰੇ ਗਿਣਾ ਚੱਲਣਗੇ

ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ।

 

ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਦੇਸੀ

+91-9417247488

 

 

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *