ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ

ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ :

120/80 ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 110/80 ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ਤੇ 110/80 ਮਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ :

ਜੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ :

ਇਸਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਮਕ/ਲੂਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਾਹ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਮਕ ਅਤੇ ਚਾਹ /ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਜੇ  ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਟ ਕੇ ਅਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ :

ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ , ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *