।। ਪੱਥਰ ਦਿਲ ।।

 

ਪੱਥਰ ਦਿਲ

ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਿਆ ਏ

ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ।

 

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ

ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ

ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ

ਕਿਤੋਂ ਸੱਟ ਲਗਦੀ ਸੀ।

 

ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ

ਪਿਘੱਲ ਜਾਵਾਂ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੂਰਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ।

 

ਪੱਥਰ ਦਿੱਲ ਬਣਨ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ

ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ

ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ

ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ।

 

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *