ਕਿੰਝ ਦਾ ਲੋਕੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ

 

ਕਿੰਝ ਦਾ ਲੋਕੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ

ਕਿੰਝ ਦਾ ਲੋਕੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ

ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਿਆ।

ਬੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹਿਣ ਦਾ

ਕੋਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਲ ਮੁੱਕਿਆ

ਮਾਂ – ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹਿਣ ਦਾ।

 

ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁੱਠੀ ਲੱਗਦੀ

ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਲੂਤੀ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦੀ

ਧਾਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੂਪ ਡੈਣ ਦਾ।

ਬੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹਿਣ ਦਾ…..

 

ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕਰਦੇ ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ

ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਇੱਜਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸਲਾਮੀ

ਸ਼ੋਂਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੈਣ ਦਾ

ਸ਼ੌਂਕ ਥਾਣੇ ਨਿੱਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ।

ਬੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹਿਣ ਦਾ…..

 

ਜਗ ‘ਪਰਦੇਸੀ’ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦਾ

ਖ਼ਬਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਵੱਸਦਾ

ਮੁੱਕਿਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ।

ਬੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹਿਣ ਦਾ

ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹਿਣ ਦਾ।

ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਦੇਸੀ

+91-9417247488

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *