ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਨੂੰ

ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਨੂੰ

ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਵੇ ਸਾਈਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਨੂੰ

ਦੇਵੀ ਨਾ ਹੱਥ ਬੇਗਾਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਨੂੰ।

 

ਲਾ ਦੇਵੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੇ ਸੱਜਣਾ

ਤੇਰੇ ਵਾਝੋਂ ਹਾਲ , ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਦੱਸਣਾ

ਪਾ ਲਵੀਂ ਪੱਕੀਆਂ ਡੋਰਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਨੂੰ।

ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਵੇ ਸਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਨੂੰ…..

 

ਰੱਖ ਲਵੀਂ ਦਿੱਲ ਤਜੋਰੀ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹ ਚੋਰੀ

ਜਾਵੇ ਨਾ ਟੁੱਟ ਕਿਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਡੋਰੀ

ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀਆਂ, ਇੱਜਤਾਂ ਨੂੰ।

ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਵੇ ਸਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਨੂੰ…..

 

ਰੱਖ ਲਵੀਂ ਵੇ ਲੱਜ, ਮੇਰੀ ਲੱਜ ਪਾਲਾ

ਬੁਰੀ ਆਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਘੜੀ, ਵੇਲਾ ਜੁਦਾਈਆਂ ਵਾਲਾ

ਆਪਣੀ ਰੱਖੀਂ ਨਿਗਾਹ, ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਨੂੰ।

ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਵੇ ਸਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਨੂੰ।

ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਵੇ ਸਾਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਨੂੰ।

ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਦੇਸੀ

+91-9417247488

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *