ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ – 6

ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ – 6

ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੱਮਝ ਲਵੋ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਐ।

 

ਵਖ਼ਤ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਲਵੋ

ਕਿਸੇ ਦੀ

ਚਾਹਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ

ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਸਾਸ

ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ।

 

ਤਰਨਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ

ਪਰ ਜਦ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹਿਆ

ਤਾਂ

ਡੁੱਬਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ।

 

ਸਿਲਸਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਐ

ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਐ।

 

ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ

ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਸਾਨੂੰ ਰਵਾਉਣ ਦੀ।

 

ਰੋ ਕੇ ਮੰਗ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ

ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਣ ਤੇ

ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *