ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ -5

ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ -5

ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ

ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤੇ

ਮੁਸਕੁਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋਵੇ।

 

ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ

ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ

ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ

ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।

 

ਤੜਫ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ

ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ

ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *