ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ – 9

ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ – 9

ਮੇਹਨਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ

ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹੀ ਹੋਵੇ

ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

 

ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਐ

ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ

ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

 

ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਫਰ ਉਹ ਹੀ ਐ

ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

 

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ

ਸੌਖੀ ਲੰਘਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਐ।

 

ਤੁਹਾਡਾ ਵਕ਼ਤ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ

ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਅ ਕੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ।

 

ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ

ਉਹ ਕਦੇ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

 

 

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *