ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ – 13

ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ – 13

ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜੋ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ

ਓਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ।

 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਸਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ, ਜਾਗੀਰ ਹੀ ਮਿਲਣ

ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ।

 

ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਲੰਘਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ

ਯਕੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ

ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ।

 

ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾਉਂਦੇ ਨੇ

ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ 

ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ 

ਜੋ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *