ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਏ

 

ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਏ

ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ

ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੱਭ ਜਾਣਦੀ ਏ।

 

ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਏ

ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਤਾਈਦਾ ਏ

ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਈਦਾ

ਤੂੰ ਸੱਭ ਜਾਣਦੀ ਏ।

 

ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀਆਂ

ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਕੇ

ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਾਈਦਾ ਏ ਹੱਥ

ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਕੇ

ਤੂੰ ਸੱਭ ਜਾਣਦੀ ਏ।

 

ਕੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ

ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੀ ਸੈਰ ਤੇ

ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਫੜਦੀ ਸੀ

ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਫੜਿਆ ਸੀ।

ਫੇਰ ਰੋਸੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਏਂ

ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ

ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਏ।

 

ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਕਿ

ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ

ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ

ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਝ ਛੁਪਾਉਣ ਪਵੇਗਾ

ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ

ਕੁੱਝ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ

ਉਸਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ

ਹਾਸਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ

ਤੂੰ ਸੱਭ ਜਾਣਦੀ ਏ।

 

ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੀ ਪਰੇ

ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ

ਕਿਉਂ  ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਏ  

ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਏ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *