ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਹਾਵਰੇ -14/ Famous English Idioms – 14

ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਹਾਵਰੇ -14/ Famous English Idioms – 14

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ‘ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਹਾਵਰੇ -14/ Famous English Idioms – 14′ ਉੱਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ।

1. Draw a line

ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨਾ।

I can, at the most give you one thousand rupees and then l must draw a line.

2. Drop in on

ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ।

Do drop in on me whenever you have the time.

3. Drop out of

ਛੱਡ ਦੇਣਾ

He had to drop out of the race when his car broke down.

4. Dutch courage

ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਝੂਠੀ ਬਹਾਦੁਰੀ

He showed a lot of Dutch courage, put got frightened as the drink was off.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਲਈ 👉 ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

5. Dead of Night

ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ

The thief entered the house at dead of night.

6. Dead tired

ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ।

Having walked Four miles l felt dead tired and immediately fell asleep.

7. Done to death

ਮਾਰ ਦੇਣਾ।

The poor man was done to death by repeated lathi blows on the head.

8. Fall foul of

ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ।

If this new clerk continues with his criticism like this, he will soon fall final of the manager.

9. Fall in with

ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ।

He found my plan very profitable and so readily fell in with it.

10. Fall to one’s lot

ਕਿਸਮਤ ‘ਚ ਹੋਣਾ।

I fell to my lot to become a writer.

11. Family likeness

ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਨਤਾ

There is a family likeness between the two cousins.

12. Gain ground

ਹੌਲੀ – ਹੌਲੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ।

India lost the first two matches, but began to gain ground gradually.

13. Get ahead of

ਅੱਗੇ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣਾ

Ramesh has got ahead of Karen in mathematics.

14. Get hold of

ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਜਾਣਾ

I was quite far from the stage and could not get hold of what the speaker was saying.

15. Get into a soup

ਝੰਜਟ ‘ਚ ਪੈਣਾ

You will get into a soup if you neglect your studies like this.

16. Get rid of

ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ

Do not ask what all I had to do to get rid of a bore like Rohan.

17. Get through with

ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ

When will you get through with your homework.

18. Get wind of

ਰਹੱਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ

There was a well – guarded conspiracy, but somehow the government got wind of it.

19. Give a break

ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ

Would you like to give me a break.

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *