ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ/ The meaning of English idioms in punjabi – 4

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ/ The meaning of English idioms in punjabi – 4

Turn in

ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ

He turned in his answer paper and came out of the examination hall.

Watch over

ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ

The dog faithfully watched over his master ‘s sleeping child.

Wear off

ਧੁੰਦਲਾ ਪੈਣ

This colour will wear off soon.

While away

ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ

Get to work. Don’t while away your time in trifles.

Wink at

ਅਰਥ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ

I can wink at his faults no longer.

Work open

 ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ

I had lost my suitcase’s key, but somehow l managed to work it open.

Above all

ਅਰਥ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ

Above all, don’t mention this to hair.

Aghast at

ਅਰਥ ਹੱਕਾ – ਬੱਕਾ ਹੋਣਾ

As she entered the hospital she looked aghast at the bed of the wounded.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ 👉CLICK ਕਰੋ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *