ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ

ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ

ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ

ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ

ਦੀਵਾ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ

ਕਿਹਾ ਤਾਂ

ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ

ਤੇਰਾ

ਦੀਵੇ ਨਾਲ

ਜੋੜ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ

ਤੇ

ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਚਿੰਗਾਰੀ ਬਲਣ ਵਿੱਚ

ਪਰ

ਤੂੰ

ਤੇ ਆਪ ਇੱਕ

ਚਿੰਗਾਰੀ

ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ

ਚਿੰਗਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਜੋ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ

ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਸਵੇਰ ਏ

ਜੋ

ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢਕ

ਜੇਹੀ ਦਾ

ਹਰਰੋਜ਼ ਇਹਸਾਸ ਦਵਾਂਦੀ ਏ।।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published.