ਮੁੱਲ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ

 

ਮੁੱਲ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ

ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੁੱਲ

ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ

ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ।

 

ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ

ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ

ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰੀਂ ਰੱਖੀ

ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ

ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ।

 

ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰਸ ਹੈ

ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ

ਤੇਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਵੀ ਅਜੇ ਓਹੀ ਹੈ

ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ

ਉਸ ਮੁਸਕਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ।

 

ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਾਂ ਦਾ

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੱਭ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ

ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ

ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਧਰਾਂ ਚਾਵਾਂ ਦਾ

 ਮੁੱਲ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ

ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ।

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *