ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਹਾਵਰੇ -15/ Famous English Idioms – 15

ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਹਾਵਰੇ -15/ Famous English Idioms – 15

ਆਪਣੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਹਾਵਰੇ -15/ Famous English Idioms – 15‘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।

1. Look every inch

ਸਹੀ – ਸਹੀ ਲਗਣਾ।

He looks every inch a king.

2. Lose heart

ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ।

Do not lose heart, everything will be all right in due course.

3. Make a hush

ਗੜਬੜ ਘੋਟਾਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ।

Do not meddle in my cooking, you will make a hash of everything.

4. Kill two birds with one stone

ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।

While in Mumbai l will call on a friend and also do some shopping. Thus, l will kill two birds with one stone.

5. Know by sight

ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਪਛਾਨਣਾ।

I know him by sight.

6. Laid up with

ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ।

He was out in the rain yesterday and now is laid up with cold and fever.

ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਹਾਵਰੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ 👉 ਜਾਓ

7. In a body

ਸਭ ਮਿਲਾ ਕੇ

The boys went in a body to the headmaster to request him to declare a holiday on account to their winning a cricket match.

8. In a fix

ਦੁਚਿੱਤੀ ‘ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ।

I could not decide whether to leave or stay, l was in a fix.

9. In a temper

ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹੋਣਾ।

The boss seems to be in a temper today.

10. In a word

ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ।

In a word, he does not care for your company.

11. Clear off

ਦੌੜ ਜਾਣਾ।

Don’t bother me. Clear off.

12. Close shave

ਵਾਲ – ਵਾਲ ਬਚਣਾ।

My car was just about to dash against the lamp post. It was quite a Close shave.

13. Come to light

ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ।

The conspiracy came to light at the right time and plotters were arrested.

14. Corresponding to

ਮਿਲਦਾ – ਜੁਲਦਾ ਹੋਣਾ।

While digging in the field other day I found an old coin Corresponding to the one shown in old picture.

15. Out and out

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ

He is out and out a docile character.

16. Out of breath.

ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ।

He ran very fast and was out of breath, when he reached here.

17. Out of favour

ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ।

Mr.Arvind, once a great favorite of our boss, now seems to be out of favour with him.

18. Out of pocket

ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣਾ।

I am sorry, l can not lend you any money, as l am out of pocket myself.

19. Put on trail

ਕੇਸ ਕਰਨਾ।

Although he had not stolen any money he was put on trail.

20. Put one out of countenance

ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ।

My friendly response to his hostile attitude put him out of countenance.

21. Put up with

ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ।

How do you put up with that kind of noise whole day.

22. Set at liberty

ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ।

As the police could not prove the case against the prisoner he was set at liberty.

Loading Likes...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *